View PDF

NASZA WIARA OPIERA SIĘ NA TYCH ZASADACH:

 • Wierzymy w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, jedynego prawdziwego Boga, stwórcę wszystkich rzeczy, Boga Izraela, posiadającego wszelką mądrość, wszechmogącego i obecnego wszędzie, który objawił się w całym Piśmie Świętym jako, Ojciec (Have), Syn (Haben) i Duch Święty (Ruach ha Kodesh) i jeszcze jeden (Echad).
 • Wierzymy, że Mikra Kodesh (żydowskie pisma) dane w oryginalnych językach są bez błędów i natchnione przez Boga. Pismo Święte jest naszym najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania.
 • Wierzymy, że Bóg jest Duchem i jako Ojciec posłał swego Syna Yeshua aby umarł jako ofiara za nas, ale pozostaje wiecznie jako jeden (Echad). Wierzymy że Yeshua Mashichanu jest namaszczonym przepowiedzianym przez proroków żydowskich w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, bez grzechu, czystym i bez skazy, narodzonym z dziewicy, nauczycielem, czyniącym cuda, skazany na śmierć, zmartwychwstały ciałem, On to przez przelanie własnej krwi dał nam odpuszczenie grzechów wszystkim tym, którzy pokutują za swoje winy i wyznają swoją wiarę w Boga, otrzymują przebaczenie dzięki miłosierdziu Boga i łasce, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Yeshuy są pewni, że grzech ich został odpuszczony i nadzieję życia wiecznego.
 • Jeder, der Busse tut und seinen Glauben an Yeshua bekennt, erhält Vergebung aufgrund der Gnade Gottes. Durch Yeshuas Tod und Auferstehung haben wir die Garantie, dass unsere Sünden vergeben sind, und haben die Hoffnung des ewigen Lebens.
 • Wierzymy, że Mikra Kodesh uczy, że wszyscy mężczyźni i kobiety bez względu na pochodzenie, przez swój grzech są oddzieleni od żywego Boga i że zbawienie przychodzi tylko poprzez:

  • wyznanie swoich grzechów,
  • skruchę, odwrócenie się od grzechu, powrót do Boga i podążanie za Mitzvot,
  • akceptację Yeshua, Jego odkupienia oferowanego przez Boga.
 • Wierzymy, że dar Ruach HaKodesh dany jest przez Boga aby zamieszkał i upoważnił każdego wierzącego aby żył uświęconym i świętym życiem. Pisma świadczą, że dostajemy Ruach aby podążać z Bogiem.
 • Wierzymy w wieczny plan Boży skierowany do narodów i ludu Izraela, że Mesjasz powróci w mocy i chwale jako król Izraela aby królować z Yerushalayim.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych i że cały Izrael przejdzie do życia wiecznego (Olam Haba).
 • Wierzymy, że w tych dniach Bóg wezwie Żydów z powrotem do Siebie, jak obiecał przez proroków i przeniesie mesjańskie Synagogi jako część planu na końcu czasów jako międzynarodową wspólnotę Żydów w Yeshua Mashichanu. Naszym celem jest przestrzeganie Tory Mojżesza wypełnionej w Mesjaszu.

NASZA WIZJAUEMS

Wszystkie członkowskie synagogi / wszystkie ich organy zobowiązane są do wypełniania poniższych zagadnień aby stać się członkiem UEMS:

 1. W tych czasach ostatecznych Bóg daje ochłodę dla Izraela i Judaizmu.
  Judaizm jest wiarą opisaną w sposób kompletny w Torze, tylko wyznaniem
  wiary, nigdy nakazem danym od Boga.
 2. Judaizm nie jest czymś negatywnym, nie do zastąpienia, ale koniecznym do
  odnowienia. UEMS i jego organy zobowiązują się do włączenia się w procesie
  odnowy judaizmu, według paradygmatu i interpretacji Mashiach Yeshua,
  ujawniając intencje zawarte w Torze dla Izraela i narodu Żydowskiego.
 3. Judaizm mesjanistyczny nie jest tylko judaizmem, ale uważamy, że jest
  formą judaizmu objawionego w czasach ostatecznych. UEMS zobowiązuje się,
  aby ta wizja wpłynęła na rozwój i ku ożywieniu judaizmu.
 4. Jesteśmy zobowiązani do życia jako Żydzi (urodzonych czy konwertytów), w
  ramach naszych krajowych czy lokalnych społeczności żydowskich, wszędzie
  tam gdzie znajduje się nasza wspólnota.
 5. Regionalne oraz historyczne różnice wynikające z dziedzictwa kulturowego,
  jak również wynikające z dzielących różnic teologicznych akceptujemy w
  duchu współpracy i wzajemnego wsparcia w ramach judaizmu mesjańskiego
  rozumianego jak wyżej.
 6. Jako Żydzi dzielimy się ciężarem niesienia Dobrej Nowiny wszystkim
  narodom. Zachęcamy do konwersji poprzez przyjęcie i wiarę w ofiarną śmierć
  i zmartwychwstanie Yeshua Mashichanu. Mamy też pragnienie niesienia
  Dobrej Nowiny naszym Żydowskim braciom będących w różnych
  wspólnotach.

CELE UEMS

Naszym celem jest:

Jak chcemy to osiągnąć:

Zjednoczyć mesjańskie Synagogi w Europie , w ramach wzajemnej współpracy, wsparcia, odpowiedzialności i zachęty.

 1. wszystkie zgromadzenia wchodzące w skład muszą zgadzać się z wiarą, wizją i celami UEMS. To członkowstwo odnawia się co roku.

 2. będziemy organizować regularne krajowe konferencje dla członków naszej synagogi,

 3. tworzenie i rozwój witryny internetowej w różnych językach dla wszystkich organizacji członkowskich,.

 4. zorganizowanie corocznej konferencji dla liderów naszych wspólnot.

Służyć jako świadectwo życia i zjednoczeni w Mesjaszu w obrębie społeczności żydowskiej w Europie dawać dowody o mesjanistycznym judaizmie jako pełnym objawieniu Pisma skierowanym zarówno do Żydów jak i do szerszej wspólnoty wierzących.

 1. UEMS stara się być źródłem wiedzy dla osób i grup w ramach społeczności żydowskiej szukających odpowiedzi na pytania dotyczące Yeshua ha Mashiach,

 2. będziemy wspierać wszystkie instytucje członkowskie w dawaniu żywego świadectwa naszym żydowskim braciom,

 3. będziemy dążyć do przedstawienia pełnego objawienia zawartego w judaizmie mesjańskim poprzez kontakt i dyskusję z osobami zainteresowanymi.

Przewodniczyć w duchowym odrodzeniu narodu Żydowskiego.

 1. regularne modlitwy i dni postu zostaną ustanowione a informacje będą dostarczane przed tymi wydarzeniami,

 2. będziemy starali się być pierwszym punktem kontaktu dla osób poszukujących odpowiedzi na pytania o Yeshua Mashichanu,

 3. będziemy starali się promować autentyczne mesjanistyczne życie we wszystkich organizacjach członkowskich,

 4. organy krajowe powinny nadzorować konwersie nie-Żydów, zgodnie z ustalonym standardem określonym i uzgodnionym przez wszystkie organizacje członkowskie..

Chcemy odrzucić każdą formę teologii, która stara się osłabić rolę i powołanie Izraela jako ludu Bożego, a centralne miejsce Yeshua jako Mesjasza.

 1. dać wsparcie poprzez nauczanie lub inaczej dla, liderów oraz innych którzy chcą dowiedzieć się więcej o teologii podważającej tą wizję,

 2. chcemy zademonstrować nasze skupienie na wyznaniu naszej wiary i wizji,

 3. poradzić sobie publicznie w kraju ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi tych teologii.

Chcemy dać wsparcie państwu i narodowi Izraelskiemu.

 1. zapewnienie pomocy finansowej mesjańskim synagogom w Izraelu,

 2. kształtować pozytywny wizerunek Izraela przy każdej okazji,

 3. okazać solidarność z Izraelem w praktyce, jeśli to możliwe, w tym udział w państwowych świętach i uroczystościach.

Chcemy zapewnić uporządkowane i certyfikowane kursy kształcenia i rozwoju dla liderów w ramach organizacji członkowskich, które (mogą) doprowadzić do święceń.

 1. zorganizowanie nauczania lub programu szkoleniowego dla liderów mesjanistycznych lub w połączeniu z innymi organizacjami lub w jej ramach,

 2. zapewnienie programu święceń dla rabinów i chazanot,

 3. regularny proces egzaminacyjny sprawdzający postępy,

 4. zapewnienie mentorów, nowych liderów i stażystów.

STRUKTURAUEMS

 • Nazwa organizacji : Unia Europejskich Mesjanistyczbych Synagog.
 • Członkowie są zapraszani większością w kierownictwie.
 • Przywódcy powinni dążyć do spotykania się co najmniej dwa razy do roku w miejscu i czasie, które zostaną ustalone przez ich członków.
 • Wszystkie projekty i programy muszą mieć zgodę większości obecnych liderów.
 • Obecnie UEMS nie posiada komitetu sterującego, oprócz obecnych liderów. Będzie to regularnie opiniowane.